1992: SGIFF 5

Artwork by: Immortal the Design Studio

Opening Film

Raise The Red Lantern (Dahong Denglong Gaogao Gua)

By Zhang Yimou (China/Hong Kong)

Closing Film

A Brighter Summer Day (Guling Jie Shaonian Sha Ren Shijian)

By Edward Yang (Taiwan)